top of page

מודעות להשפעת המילים - איך זה עובד?
לפני שנה וחצי הוזמנתי להרצאה בבית הספר.

הנושא שנבחר הוא "מודעות להשפעת המילים, והמסרים שעוברים דרך אותן מילים"


אתם כבר יודעים שהקו המנחה שלי הוא מודעות ותודעה גבוהה.


מודעות למילים שאני בוחרת להשתמש בהם,השפעתם של אותם מילים על הילד שלי,

האם דרך הביטוי שלי יצרה קירוב לילד או התרחקות,

האם השגתי את התוצאה שרציתי להש