top of page

לעבד את חווית חוסר השליטה ביום יום (אפילפסיה)הפעם אני רוצה להציג שיחה בין אמא לבת שדרכה דיברנו (עיבדנו) את תחושת

חוסר השליטה שהאפילפסיה והתסמונת המהוללת הביאה לחיינו.


הבוקר שוחחתי עם הבת שלי על הנסיעה הצפויה לחו"ל.