top of page

הורים - להשפיע על הטיפול הרפואי של הילדהיום נדבר על מהו הורה מעורב רפואית ומדוע חשוב להיות הורים מעורבים מול הצוות הרפואי והטיפולי שמלווה את הילד.

הורה מעורב רפואית , הוא הורה שמגיע מוכן לפגישה עם הרופא, קורא את תוצאות הבדיקות

טרם ההגעה לרופא, לומד את עולם המושגים הרפואי, מכין שאלות כתובות שעולות לו בין ביקור לביקור, מתעד בכתב את היום יום של הילד, משתף את הרופא המטפל בסיטואציות חשובות עם כמה שיותר פרטים.