top of page

דיסלקציה - על קצה המזלג


הגדרה: "לקות למידה קוגניטיבית שבה מעורבים תהליכי ארגון, עיבוד, וניתוח מידע. ההשפעה כלפי חוץ קושי בקריאה, קושי שפתי ".


דיסלקציה היא בעיה נירולוגית שקשורה לתפקודי המוח.


איך היא מתבטאת :


  • קריאה לא רציפה

  • היגוי שגוי

  • הפיכת אותיות

  • שגיאות כתיב


השפעה רגשית :